KR

정보센터

[축산신문] ‘VDx ASFV 3Diff qPCR’, ASF 신종 재조합 변이주도 감별 ‘VDRG ASFV Ag Rapid kit’, 15분만에 판독…간편성 뛰어나

  • 등록일 : 2024.03.15 17:09
  • 조회수 : 777
9877389a59b1d1d63835cd5428e79113_1710490592_2172.jpg

 

출처: 축산신문 chuksannews.co.kr